(1)
MANZENREITER, W. Sugimoto Yoshio (1997): An Introduction to Japanese Society. MINIKOMI 1997, 22-25.